Michlelet Hemek
2008
Schwartz Besnosoff Architects