MB Hrzeliya House
June 2006
Moshe Bachar Architects